Kronologia Mi prezento


Ĉefredaktoro: Luis Guillermo Restrepo Rivas, Surbaze de la diversaj Info Pri kunlaborantoj, precipe la Anton Tomic, Ĵurnalisto KAJ historiisto Ludoviko Ferdinando Martínez Solis KAJ Aliaj.

Unue Februaro redaktita en 1998. Lasta aktualigo en junio 2001.

La pardonpetas ĉefredaktoro por tio simile, Ke nomoj de multaj Homoj kiuj Sindone Laboris de Movado ne aperas ankoraŭ en ke Tiu-ci laŭtempa Historio, ESTU Aŭ Ege komprenos Ke memori tiujn malfacile ĉiujn, ne preterlasi AU forgesi multajn detalojn. Iom post IOM la Historio kompletiĝos per la memoroj alportataj multaj kunlaborantoj multe. almenaŭ tion aŭ atendas.


Ĉi tiuj mirinde Vidi Kiel Spite malfavoraj cirkonstancoj aperas Homoj pri tuthomaraj problemoj interesas with Kiel Unu lingvo la neceso de internacia. En kolombio la PLEJ Urga afero with ne estIS la kunfratiĝo popoloj Aliaj, plibonigo soifas inter kolombianoj rilatoj mem. Ankaŭ la oni ne sentis la Babelprememon aŭto en najbaraj landoj Oni parolas la hispanan, Kaj estIS la ceteraj landoj malproksimaj KAJ malfacile alireblaj. Tamen, ci-kravato vivis personoj sindonemaj KAJ vaste kleraj, kiuj jam en la pri komenco okupiĝis Internacia Lingvo.

Jam en 1909 esperantistaj aperis urboj grupoj en Altamira, Kaj Bucaramanga Cúcuta. Presita estIS en Cúcuta Bulteno "Kolombia Stelo". LAU kelkaj konfontoj, aperas ankaŭ la Nomos J. Habel Riko (Patro de psikiatro Edmundo Riko) Kiel esperanto-aktivulo Antau la birdo 1910. Eble la elstara PLEJ Samideano ke Tiu estIS epoko advokato Joaquín Ospina, En 1875. naskita Krom 10 verkojn pri deversaj temoj (promeso, Historio, Bibliografio, Ktp.) Li publikigis "Traktato de Esperanto" (Gramatikon de Esperanto), Kaj FONDIS 1911 ĵurnalon "La Lumo" en Salamina (Caldas fako). En Salgar, departemento Antjokio en 1892, naskiĝi José María Solís Moncada, Verkisto 32 Libroj Historio KAJ pri poemaroj. Li publikigis, Kune with Joaquín Ospina multajn informojn pri Esperanto en ĵurnaloj.

En 1911 la grupoj unuiĝis en Ligon, kiun akceptis sub SIA patronato la Kolombia tiama Prezidanto D-ro Carlos Restrepo. (LAU Enciklopedio de Esperanto de Kökeni, bleir KAJ Sirjaev, Budapeŝto 1934 KAJ libron "Esperanto en Perspektivo" Ivo Lapenna nun ka, pagis 495). Ĉirkaŭ la Jaro 1910 KAJ postaj, mi kolonelo Manuel Tovarmi doctor Martínez Mendez, Dentisto KAJ dramverkisto Antonio Álvarez Lleras, S-ro Karolo Kaj Finch KAJ with u inĝeniero familinomo Velandia, FONDIS la unuan kolombian esperanto-Grupon. Kelkaj la grupo junuloj la estIS Ĉirkaŭ 20-jaraĝaj de lernejo "Colegio de La Salle"(LAU raportito en ĵurnalo La Spektanto, 26an de aprilo, 1950).

En Decembro 1920, LAU iniciato de Edmond Privat, Dek-Unu delegitoj (la Belgio, Brazilo, Ĉeĥoslovakio, cilioj, CINIO, Haitio, Hindio, Italio, Kolombio, Kaj Persio Sudafriko) prezentis al la Unua Asembleo de LIGO Nacioj, Projekton pri atentigante rezolucio la Lingvaj malfacilaĵoj "Kiuj malhelpas rektajn inter rilatojn la popoloj"KAJ Ke esprimante la Esperon "La ĉiulandaj geknaboj SCIU de Nun, apenaŭ du lingvojn: gepatran KAJ Sian facilan rimedon de internacia komunikado". La Projekto entenis peton al la Ĝenerala sekretario de Ligo prepari pri raporton la rezultoj de Esperanto instruado en publikaj lernejoj de ŝtatoj-membroj. La subskribinto Kolombia de Projekto de rezolucio estIS Carlos Restrepo, Prezidinto de inter Kolombio 1910 KAJ 1914. (vidu libron: "La Danĝera Lingvo"Ulrich Lins nun, pagis 62, Kaj libron "Esperanto en Perspektivo" Ivo Lapenna nun ka, paĝoj 749-755).

Eble la Unua Mondmilito seniluziigis la samideanojn, AU decidigis Ilin ne Aperi publike Ĝis 1924. Post ke Tiu paŭzo, sciigoj reaperis en ĵurnaloj.

En 1924, Jozefo Alfonso GuitiérrezDe urbo Cúcuta, gajnis konkurson organizita en Sovetunio, pro Lea traduko de la Roma "Mary" elstara Kolombia verkisto de Jorge Isaacs. Per Verko sama ekzistis traduklaboro aliaj, multe Fulgencio Gonzalez, Komsiita de tiama Internacia E-Societo de Rusio (LAU ĵurnalo vetero18-an de junio, 1967). Oni ne scias CU du tradukintoj kunlaboris.

Ankaŭ en 1924, kolombiano aliaj, Lascario Cardenas (AU Cipriano Cárdenas), Publikigis en Vieno (Austrio) hispanigan reformon de Esperanto: "Hom-Idyomo"En blele libro Presita KAJ bondita (LAU Mario Pei: Unu Mondo Lingvo por "1958).

Jaro en 1927 naskiĝis en Vilago Urrao, departemento Antjokio, Tirso Castrillón, Kiu post estus ŝakisto elstara esperantisto KAJ pri lernolibroj Mi verkisto de la Lingvo kaj pri Sako.

Jaro en 1930, William Johnson publikigis en regulaj flugfolioj de librejo SIA "La Ora Plumo"En Medellín, lecionojn de Internacia Lingvo, Kaj Meksika loĝanta komercisto en Bogoto, Alberto Gómez Cruz Duan publikigas eldonon de propra Esperanto-kurso.

1931 Alberto Gómez Cruz EstIS delegito de UEA en Bogoto, Dum la industriisto Friedrich RappeEstIS vicdelegito. Ekzistis aliaj aĵoj delegito en Sogamoso: mi doctor Habel J. Riko.

En 1932 sinjoro Anton Tomic, Jugoslavo (patro Kies Stanislav Tomic ankaŭ esperantisto KAJ estIS aŭtoro de pluraj verkoj, Kaj Kiu Laboris inĝeniero en konstruado de fervojo en Antjokio), logis Medellin delegito KAJ estIS UEA. Dum SIA Daura Agado de Esperanto, s-ro Tomic ankaŭ pri okupiĝis la diskonigado de Kolombia Kulturo en eksterlando, precipe en SIA patrujo, Kaj tiucele sendadis kolombiajn dokumentojn al Boegrado, Sarajevo KAJ Zagrebo.

En 1933 AUGUSTO Oni FONDIS en Bogoto "Kolombian Esperanto-Federacio", Kun sinjoro Hernando José García Lozada KAJ Kiel Prezidanto Ernesto Mastrinoj sekretario Kiel. Letero pri la fono aperis la 31-an Auxgusta en jurnalo tiutempa nomata "Heroldo de Antioquia"KAJ poluso, 15an de Decembro de Jaro sama, s-ro José María Solís Moncada favore pri komentariis la fono.

En 1937 politikisto mortas KAJ eksprezidanto Carlos E. Restrepo. Inter la apogantoj de Esperanto, Kiu estIS span Altan okupis la PLEJ pozicion en medioj politikaj de Kolombio.

Jaroj en 1939 - 1940, la delegito ununura de UEA (ITSH nomata "Internacia Esperanto-Ligo") EstIS doctor J. Habel Riko, Loĝanta en Sogamoso.

Jaro en 1944, Dum Kongreso pri paco en la fundo de rilato with Unuiĝintaj Nacioj, Okazinta en domego Dumbarton Oaks (Vaŝingtono, Usono), inĝeniero Jose Antonio Vélez RojasLa urbo Cali, proponis la adopton Universala Esperanto Kiel Lingvo de nacioj. La aferon Argentino komentariis ĵurnalisto Alejandro Su en "Letero de Nov-Jorko" en ĵurnalo veteroLa 17-an de Oktobro de Jaro sama.

En 1946 sinjoro Antonio Tomic atingis kolombian ŝtatanecon. HC Raasveldt, Nederlanda loĝanta geologo en Bogoto estIS delegito de pacifisma "Universala Ligo" Dum 1948 KAJ 1949. ke Tiu-ci birdo Lasta, sumiĝis al li Alberto Placo H. Kiel delegito en urbo Kalio, Dum delegito de UEA en Barranquilla urbo estIS industriisto J. Tenenbaum.

En 1950 komenciĝis intensa poresperanta aktivado D-ro Gonzalo González (Verkante sub pseŭdonimo "GOG"), Unu sur la kiuj samideanoj PLEJ multe kontribuis al diskonigo de Esperanto en Kolombio. Li Klera KAJ estIS Juristo Nobla, Kaj profesoro ĵurnalisto, GOGEn ĵurnalkolumno SIA "Demandoj KAJ respondoj" en ĵurnalo La Spektanto, Pritraktis multegajn fojojn, precipe en 1950 KAJ 1959, Esperantajn temojn. La 22-an aprilo 1950, GOG publikigis malajan poemon en Esperanto: "Malaja Pantumo" LAU traduko de intelektulo elstara Otto de Greiff Haeusler (Inĝeniero, mi matematikisto KAJ pri ekspertulo Muziko), Kiu estIS tiam Prezidanto de "Esperantista Societo". Eldono en la 27-a Majo 1950 GOG rakontas pri iomete la unuaj jaroj de Esperanto en Kolombio. En ke Tiu Jaro aperis pluraj leteroj pri Esperanto en ĵurnalo sama.

Dum la Jaro sama, 1950, Oni vi agadas yom forte pri kursoj en Bogoto: sinjoro Velez Jesuo A. Rojas, Gvidis du kursojn pri Esperanto: Kaj Unu en privata oficejo aliaj aĵoj en lernejo "Argentino Respubliko", Kie instrui ankaŭ sinjoro Anton Tomic. Ankaŭ la pentristo Rafael Tavera gvidis Kurson. KAJ en sama epoko tiujn aktiva s-ro Feliĉa Dek Mateo. Tiujare, Anton Tomic delegito fariĝis en Bogoto de "Universala Ligo".

Jaro en 1951 advokato mortas Joaquín Ospina, Pioniro de unuaj jaroj de Esperanto en kolombio.

La 11an de Decembro 1955, la sekcio literaturo medellina ĵurnalo La Kolombiano publikigis en SIA dua Pago tradukon "Kompatinda Maljunileto" farita de Anton Tomic (La Populara Fabelo de verkisto Rafael Pombo. "La kompatinda Malnova Damo").

En 1957 mortis Rafael Tavera, Esperantisto aktiva proksimume ekde 1950.

Aktiva estIS tre en 1959 en Medellín "Antioqueña Esperanto-Societo". ĜI organizis impostitaj ekspozicion de Esperantaĵoj, Kaj publikigis bultenon. ĝiaj membroj estIS ia: Sergio Angulo B., Eliseo Garcia, Julian Gutierez, Fabio Heredia Cano, Rogelio Nieto, Rozo Adela Suarez Noreña, Pava Aura Alvarado, Gloria UpegiKAJ Katolika sacerdoto Nestor Giraldo. Proksimume en epoko sama rimarkindas en Medellín Laboro de la poresperanta Tirso Castrillon (ŝakludanto konata), Arturo G. Agudelo, Gustavo Jaramillo Zuloaga KAJ Hebert Jiménez Gallo; Lasta ĈI padojn priesperantajn kelkajn leretojn al ĵurnalistoj.

Ĝis 1959 1962 delegito de UEA en Bogoto estIS Jesuo Antonio Vélez Rojas.

En marto 1965 licenciulino pri Diplomatiko KAJ Eksterlandaj Aferoj, Eleonora Kalva kaj Feijóo, Kunvokas la kupolo SIA plurajn esperantistojn per pritrakti la Fondón de Kolombia Esperanto Ligo(KEL). Poŝti fone, KEL funkciis sub prezidanteco S-ino Eleonora Kalva kaj Feijóo, Kun regulaj ĉiusemajnaj kunsidoj. La tri sekvantaj prezidantoj KEL estIS: advokato Mikaelo Pérez Gonzálezmi Inĝeniero Diego Hoyos Escobar KAJ profesoro Augusto Ochoa P.

Ankaŭ la birdo 1965 en Bogoto, Usonano Neal Parker, Profesoro KAJ pri biologio matematiko en lernejo "Nova Granato" gvidis kursojn pri Internacia Lingvo en Kolombo-Amerika Instituto (Kolombia-Usona kulturinstituto) KAJ en Nacio Universitato. Aliaj aktivuloj ekde la jardeko sesdeka estIS: Henry Ordóñez Potes, Roberto CadavidKAJ la hispana José Vilaró, Kiu organizadis gajajn ekskursojn esperantistoj kun.

Urbo en Cartagena fondiĝis la 13an de Majo 1966 "Verda Stelo Klubo", Kiel estIS Tiel-Ci estraro: Prezidanto: Pastro Ludoviko Eduardo Palacios Toral, Vicprezidanto: advokato Ludoviko Alberto Martínez Morales, Sekretariino: Maria Luisa Rodríguez Juliao, Kasisto: Raul Pardo Castilla, Fiskalo: Ferdinando Saladén, Konsilantoj: Pablo Ribon KAJ Ludoviko Rafael ĵetkuboj KAJ bibliotekistinio: Zoila Rivero. Ke Tiu Societo atingis jxuros personecon la Beleta 24 1968 KAJ Pli ol sukcesis aktivigi 25 grupanojn. En ke Tiu epoko, mi Pastro Palacios Toral paroĥestro KAJ estIS en mezlernejo de urbeto San Estanislao (proksime al Cartagena), rektoro KAJ profesoro. En la epoko sama en Barranquilla urbo aktiva estIS esperantisto sinjoro JM Gómez Ochoa.

1966 gis 1972 delegito en Bogoto estIS Mikaelo Pérez GonzálezKAJ GIS 1968 1970 Gonzalo Ramírez Almanza EstIS fakdelegito pri elektrortekniko. Monpuni la 60-aj jaroj vizitis esperantisto germana Bogoton KAJ verkisto Wilhelm Theodor Okcidento. Jom 1968 ekzistis Junulara organizita Movado "KolombEJO" (Vidu libron "Esperanto en Perspektivo" Ivo Lapenna nun ka, pagis 495).

La 21-an de Decembro 1969, mi profesoro Georgo Ludoviko Santos Morales publikigis artikolon pri Zamenhof en ĵurnalo Avangardo liberalaEn urbo Bucaramanga. Tiutempe en Medellín, rimarkindas gruzo plurjara disvastiga KAJ Agado instrua de profesoro Manuelo Anĝelo, Kiu prifitis postenon Kiel Sian direktoro de Fako Lingva KAJ profesoro de Universitato Pontifika BolivarjanaPer diskonigi Esperanton al Homoj multegaj, Ec enkonduki tien KAJ Kiel oficiala La lingvon studobjekto.

La 24-an Septembro 1970 en Medellín, fondiĝas "Esperanto-Klubo Medeĝina" iniciato de profesoro Manuelo Anĝelo, Kiu prezidis ĝino; sinjoro Nestor Alfredo Gómez EstIS al sekretario. Pri raporto la okazintaĵo aperis en ĵurnaloj: La Nova Morgaŭ (31-an de Oktobro 1970) KAJ Vetero La Spektanto.

UEA 1972 1970 Ĝis havis du reprezentantojn en Cartageno: mi Pastro Palacoj E. Ludoviko Toral (Delegito) KAJ profesorino Maria Luisa Rodríguez Juliao (FAK-delegitino pri turismo).

Ĝis 1971 1975 studentoj Luis Guillermo Restrepo Rivas, Georgo Henriko Arango M. KAJ Jairo Del Rio konsistigis neformalan Grupon nomata "Mi asocii Esperanton Dialoga". Pri ke Tiu evento aperis letero 1-an de Oktobro 1971 en la PMT dua de sekcio "Sunday Magazine" de ĵurnalo La Spektanto. La grupeto Presis modestan sub bultenon la knomo "KTP"KAJ instrui la Internacian lingvon enloke KAJ Ec po kurso Koresponda, kyo helpis disvastigi la Internacian lingvon en IOM apartaj KAJ disaj urbetoj.

En 1972, Medellín, lernis Esperanton, LAU Instruo de Manuelo Anĝelo, S-ro Jorge Velásquez G. Kiu fariĝis post UNU la gravaj PLEJ disvastigantoj La Lingvo SIA po Daura Laboro instruisto Kiel Esperanto. Li estIS Unu verŝajne la PLEJ konstantaj la instruistoj de Esperanto en Kolombio. Kelkajn jarojn post-ro s Velásquezeldonadis bultenon "Laboro" KAJ with la nomo FONDIS humanisman movadon "Universala Familio" Kies slogano tiuj: "Per Esperanto KAJ amo, nek tiuj Universala Familio". S-ro Velásquez estIS fakdelegito de UEA pri Katolikismo.

La Prezidanto tiama de Akademio de Esperanto, D-ro Poul Neergaard vizitis Nian Landon ankaŭ en 1972. Krom esperantisto gruzo, li estIS sciencisto famo, aŭtoro de "La Vivo de Plantoj". Medellín atingis Ke Esperantistoj okaze de 7-al Internacia Kongreso de Orkideologio, Okazinta en ke Tiu-ci urbo en aprilo 1972 radiostacioj: "Sutatenza" , "Ritmos" KAJ la "Voĉo de la Universitato" (CI-Lasta de Universitato de Antjokio) inkludu Esperanton, la inter salutoj plurlingvaj al partoprenantoj, periode disaŭdigitaj radie.

en la 57-a Universala Kongreso sama la birdo, en Portland (Usono), partoprenis s-ino Eleonora Kalva kaj Feijóo KAJ s-ro Libardo Vargas Cuellar. Ci Lasta, fondinto de lingvo-lernejo "AVC" Kiu ofertis Esperanton inter SIAJ instruaĵoj. S-ro Vargas agadis per Esperanto multaj jaroj Dum.

La 24-an Septembro la sama birdo en 6-pago sekcio "Sunday Magazine" de ĵurnalo La Spektanto aperis mi artikolo "Esperanto kontraŭ babel": Neniam profesoro Georgo Ludoviko Santos Morales.

Bedaŭrinde, Krom la disvojviĝoj vice bonaj, la birdo 1972 ankaŭ alportis malbonaĵon: la morto gruzo esperanto-aktivulo Jesuo Antonio Vélez Rojas.

En julio 1973, nederlanda esperantisto Oene Hoekstra, Kun SIA wife Johana KAJ Ilia rando Johánvizitis Kolombion, Kaj prelegis en Universitato Pontifika Bolivarjana Medellín. Pri la Vizito KAJ la prelego aperis artikolo en 4-a pago ĵurnalo La Kolombiano la urbo sama, la merkredon 25-an de julio 1973.

Saman Jaron, s-ro Tirso Castrillón, Publikigis duteman libron: "Esperanto / Praktikaj Ŝako" en Eldonejo "Bedout", Kie li Laboris. Duono de la libro Nur demandoj duono Nur pri Esperanto KAJ pri Sako. Ĉi tiuj du apartaj Libroj unuece binditaj.

en la 58-a Kongreso Universala Esperanto sama la birdo, en Boegrado (Jugoslavio), partoprenis s-ro Lope-Hugo Espinel Ortegón.

1973 1975 Ĝis Inĝeniero Diego Hoyos Esbobar KAJ estIS Esperanto de UEA fakdelegito pri Sporto, Dum Lope-Hugo Ortegón Dauris fakdelegito Kiel KAJ pri pri Realigita lingvoj.

S-ro Jairo Del Rio loĝadis en 1974 en urbeto Segovio (departemento Antjokio), Kaj ligi instrui la Internacian lingvon. Inter lernantoj la troviĝis junulo Ludoviko Filipo Saldarriaga, Kiu multe agadis diskuto de Esperanto.

En la 59-al Kongreso Universala Esperanto (1974), en Hamburgo (germanio), partoprenis s-ro Augusto Ochoa P. (Jarojn post span eksterlanden vojaĝis de Logi en Svislando KAJ posteno en Israelo).

En 1975 Medeĝino, with 40 ĉeestantoj, fondiĝis Antjokia Esperanto Ligo (AEL); Prezidanto estIS Mikaelo AnĝeloKAJ estIS sekretario Guilermo Ludoviko Restrepo Rivas. La novaĵo aperis en ĵurnalo La Kolombiano 5-an Majo. La Ligo atingis Juran Personecon LAU 9889 Rezolucio la birdo 1975 en la Registaro de Antjokio. post Mikaelo Cano Estrada dua estIS la Prezidanto de Ligo. AEL Tiutempe komencis sub prelegserion la knomo "Verdaj vendredoj", Kiuj kunigis la esperantistojn lokajn ĉiusemajne.

Tiujare en 60-a Universala Kongreso, Okazinta en Kopenhago (Danlando), partoprenis inĝeniero Libardo Mejia. S-ro Mejia estIS delegito de UEA, Kaj fakdelegito pri vegetarismo Dum pluraj jaroj.

1975 Ludoviko Fernado Martínez Solís publikigis artikolon ìZamenhof ne atendis en Vanoi( "Ne esperis Zamenhof veleta") publikigita en Revuo de Antjokia Universitato (N-ro 50 (145) paĝoj 345-350, jun Jun. 1975).

En la 60-aj-aj 70 KAJ jaroj, gruzo esperanto-aktivulo en urbo Rionegro, Proksima al Medellín, estIS advokato Francisko Ochoa P., Radioamatoro. Li publikigadis bultenon "Stelo de Rionegro".

En la 70-aj jaroj profesoro Georgo Ludoviko Santos Morales, Ekde SIA Lingva Instituto Winston-Salem (Unue Fondita en Bukaramango KAJ post with Aliaj sidejoj en Bogoto, Cali KAJ Medellín), starigis perkorespondan Esperanto-Kurson.

Vekiĝis ankaŭ la aktivado poresperanta en urboj KAJ Armenio Kindio Montenegro: 15 Homoj FONDIS, 4-an de Januaro 1976 Esperanto Kindian Grupon, Kies ĉefaj membroj estIS: Ludoviko Ferdinando Agudelo G., Gloria Velez Biviana, Pedro Camacho, Jaime Uribe Echeverri, Jorge Duarte Prado KAJ Ovidio Cardona Botero. Tiutempe aperis Kvar modestaj bultenoj de politikaj tendencoj: Armenio "Esperanrtista Martelo" Kindia Esperanto-Grupo en Bogoto "Esperantista Unueco", Redaktata de Gonzalo BermúdezKAJ en Medellin "Esperanto-Internaciista", Redaktata pri studento antropologio Francisko GonzálezKAJ "Mutualo" redaktata de Ludoviko Ferdinando Martínez Solis. CI-lastaj en studgrupo de Universitato de Antjokio redaktis ankaŭ la dokumenton ìEsperanto Strategiasî  (Julio1976).

Ke Tiu epoko en la esperantistoj kolombiaj entuziasmiĝis sufice de organizi tutlandan kongreson. La ideo maturiĝis, Kaj la 19-an marto 1976 kunsidis Bogoto 38 samideanoj en Antaŭkongreso, Kaj de 10al Ĝis 12al de Decembro okazis en urbo Medellín la Unua Kolombia Kongreso de Esperanto with partopreno de pluraj kolombiaj urboj, Kaj Ec kelkaj aktivuloj de najbara Lando Venezuelo, Kiel geedzoj Bachrich. La sidejo de la estIS Kongreso Universitato Pontifika Bolivarjana, Direktoro Kies de Fako Lingva estIS Manuelo Anĝelo.

Tiujare, inĝeniero Libardo Mejia partoprenis en 61-a Kongreso Universala EsperantoEn Ateno (Greklando).

1977 Ludoviko Filipo Saldarriaga, Lerninta Esperanton en urbeto Segovio LAU Instruo de Jairo Del Rio, Translokiĝis al Medellín, KIE aktive agadis la postajn jarojn de la Internacia Lingvo, cefE en instruado, partopreno en Esperanto-organizita Eventoj mi Tradukado KAJ eldono de materialo.

La Auxgusta 11an 1977 ĵurnalisto Germán Roy Yances publikigis okulfrapan artikolon pri Internacia Lingvo en 6-al 7-KAJ paĝoj la "Ĵurnalo de ĵaŭdo" de ĵurnalo La Spektanto ".

En urbo Buenaventura, estIS poresperanta Agado de profesoro Jozefo Joakimo Osorio, Almenaŭ ekde 1975 Dum multaj jaroj Ĝis morto SIA.

Kio estIS verŝajne la intenco Unua redakti Historion de Esperanto en Kolombio, estIS komencita nun Anton Tomic en Decembro de 1977.

Ekde la 70-aj jaroj, aktiva grupo Esperasntistoj kuniĝis Ĉirkaŭ la Agado Daura de sinjoro Ismael López, Amikece konata Kiel "majo López"Lea Laboro centriĝas en uzado praktika La Lingvo en konversacio, teatraĵoj, tradukado KAJ kantado de kanzonoj. majo López Ec produktis kasedon with SIA kanzonoj voĉinterpreto propraj KAJ tradukitaj. Sinteze: Ege Utila de la "Vivanta" Esperantujo en Bogoto tiuj nomata la Agado de Tiel "Majo Klubo".

Elstara longedaŭra aktivado de Esperanto ke Tiu estIS de lingvoinstruisto Gonzalo BermúdezEn pluraj fakoj Kiel: Esperanto-instruado, Agado Universitata, Kaj tradukado. Li estIS fakdelegito de UEA pri filmado, lingvoj KAJ sugestopedio. Li vojaĝis plurfoje al eksternado (Britio KAJ Usono), Kaj ligi daurigis Sian poresperantan Agadon.

Antjokja Esperanto-Ligo publikigadis kulturan KAJ primovadan revueton "Avangardo" multe with redakto Jairo Del Rio KAJ Luis Guillermo Restrepo Rivas. La Lasta KAJ IOM ambicio nombro (Kun 20 paĝoj KAJ 5 pagitaj reklamoj de entreprenoj) estIS 5-a, Presita en Septembro 1979. Pere subtenon de pagataj reklamoj Oni atingis danke al la strebo Diligenta s-ro Mikaelo Cano Estrada.

En la birdo 1981 Luis Guillermo Restrepo Rivas KAJ eldonis publikigis en Medellín ilustritan Esperanto-Kiu rapide elĉerpiĝis Kurson. Iomete post en Bogoto, sinjoro Ismael López represis la aldonante tekston plian materialon. Saman Jaron, la 19an Majo mortis Medellín S-ro José María Solís Moncada89-jaraĝa, pioniro de Movado en Kolombio KAJ AVO Ludoviko Ferdinando Martínez Solis. Ankaŭ tiujare S-ro Martínez Solís verkis  "Historio de la Esperanto-Movado en Kolombio", Kiu afiŝi nun la unuaj skribaĵoj Anton TomicTiuj klopodo la konata dua per sisteme kompili KAJ pri konservi memoron la rilataj okazintaĵoj al la Historio Nia lingvo kara en Kolombio.

Ekde la 80-aj jaroj Daure vi agadas en Bogoto sinjoro Santiago Álvarez Gutiérrez. Lea Laboro restadoj Tre gruzo pluraj kampoj, precipe: Kiel reprezentanto de "Monda Turismo" kiel AU organizanto komitatano de pluraj Esperantaj Eventoj KAJ societoj, Kiel funkciiganto de Libroservo, Kiel redaktoro de bultenoj, Kiel gastiganto de esperantistoj eksterlandaj en SIA Hejmo, Kiel gastiganto en SIA ankaŭ kupolo Esperanto KAJ kursoj oficialaj kunsidoj de Esperanto-organizaĵoj, Kaj Kiel Esperanto de UEA Ĝis 1997.

Bedaŭrinde, en 1984, la 78-a jugoslavo jaraĝa Anton Tomic mortis en Medellín. Li estIS homo KAJ absoluta influa en divastigo Prestigo Intelekta de Esperanto en nia Lando en Medellin KAJ en Bogoto. Lea malrapida parolado KAJ estIS CIAM preciza Ege Klara, plezurige lingvaĵo bona.

1986 profesoro Georgo Ludoviko Santos Morales publikigis en Bogoto la elstaran Kurson "Esperanto: Unu Unu Mondo Lingvo", 335-kun salajro lernolibro, Kaj poŝvortaro 6 kasedoj Cio en eleganta plasta skatolo.

Saman Jaron Luis Guillermo Restrepo Rivas publikigis en Medeĝino broŝuron 20-salajro "Poezie KAJ Kante" kie li kompilis 14 verketojn tradukitajn, kelkaj la Aŭ neniam antaŭe presitaj, Kaj Aliaj (Kiel "Malaja Pantumo" de Otto de Greiff) Preskaŭ Perdita marmeladon.

En julio 1987, la sub direkto de Georgo Ludoviko Santos Morales aperis en Bogoto bonkvalita Revuo 20-kun pagas la knomo "Andaj Ondoj".

Dum multaj jaroj en urbo Neiva, Huila departemento, la esperantisto CEFA estIS radio-teknikisto Roberto Ibañez, Kiu Ec delegito fariĝis de UEA.

En 1992, en Medellín Ludoviko Filipo Saldarriaga KAJ profesoro Vilhelmo Taborda publikigis pakaĵon 18 bonkvalitaj sub poŝkartoj la knomo "Mirinda Kolombio"en eldonejo "Saluton Monteto". Samjare, Jorge Velásquez G. publikigis "Katolikan Preĝareton".

Ankaŭ en 1992 komenciĝis de naciaj kunvenoj serioze. Seriozaj kiun aŭ suldas grandparte persisti multe iniciato Peter Preminger Bogoto, Kiu kuraĝigis la medeĝinan esperantistaron Fari la unuan Eventon. ĉiun Eventon nomis Oni "Kolombia Esperanto Tago" (Reale Dauris ESTU Dum du AU tri tagoj semajnfino). La kvinan kunvenon decidis konsideri la oni "Kongreso" fari ĜI fariĝis la Kolombia Dua Kongreso.

La datoj KAJ LOKOJ tiuj jenaj:

  • 1-a Kolombia Esperanto Tago, Medellín, Novembro 1992
  • 2-a Kolombia Esperanto Tago, Medellín, Nov. 13-a 14-a Ĝis. 1993
  • 3-a Kolombia Esperanto Tago, Cali Nov. 12-al 14-1994 Ĝis
  • 2-a Kolombia Kongreso de Esperanto, Bogoto, Nov. 9-al 11-a Ĝis 1996
  • 3-a Kolombia Kongreso de Esperanto, Medellín, Nov. 1997
  • 4-a Kolombia Kongreso de Esperanto, Novembro Tuluá en 1998.

Post ke Tiu publikigita 1986, Duan good Esperanton Kurson nun profesoro Georgo Ludoviko Santos Morales ricevas la mondo en 1993, pri temoj "Esperanto, paro lingvo Make Friends" ( "Eo, Lingvo de Fari Amikojn"), Kiu konsistas la lernolibro eta plus kasedoj.

En junio 1995, en Cali, oficiale komencis nova labori organizaĵo: Kolombia Fondaĵo por la Lingvo Esperanto. Gruzo karakterizo tiuj Ke laŭstatute la rajtas Fondaĵo funkcii en Aliaj urboj, Kaj eksterlande Ec. La estraro Unua de konsistis Fondaĵo: profesoro Rafael A. Mejia O., Prezidanto; Doktoro Bechara Elis, Vicprezidanto; Profesorino Graciela Bejarano, Sekretariino; S-ino Ligia Barragán, Kasistino; S-ro Hernando Maya, Komitatano; KAJ Kiel Anstatŭantoj: Advokatino Konsolo Polanco, Gildardo Tabares KAJ José Manuel Correa. La Fondaĵo publikigas neregulan bultenon "Tropikaĵoj" en Kies Mi redaktado ankaŭ kunlaboras Ramírez Maximilano, Profesoro en urbeto Buenos Aires (Cauca fako) KAJ aktiva vi disvastiganto La Lingvo.

Bedaŭrindaĵo de Movado estIS la morto en 1997 Pastro Palacoj E. Ludoviko Toral, Granda altivulo ekde la 60-aj jaroj en urbo Kartageno KAJ ĉirkaŭajoj, Kiel antaŭe menciite. Tiujare en Novembro, okaze de 3-a Kolombia Kongreso de EsperantoEn Medellín, Luis Guillermo Restrepo R. publikigas broŝuron "Kolombia Adresaro", Kie li kompilis adresojn de proksimume 120 esperantistoj.

Ke Tiu Ĉirkaŭ epoko, la ĵurnalisto, historiisto KAJ verkisto Ludoviko Ferdinando Martínez Solis, FONDIS Apartado Esperanto GruponEn urbo Apartadó, departemento Chocó, nordokcidente de Kolombio.

En 1998, post la rezigno UEA senkompare la peranteco s-ro Santiago ÁlvarezLa Bogoto, La Kolombia Fondaĵo de Lingvo Esperanto Tiuj peranto oficiala UEA en Kolombio.

TAKE
TAKE

En ke Tiu-ci periodo aliaj aĵoj gruzo mi aktivado estIS ke Tiu junulo Francisko Ksavero Gómez, Lingvo-tradukisto KAJ dinamisma organizanto de Eventoj, Kiel Kvara Tutamerika Kongreso. Li fariĝis ĉefdelegito de UEA en Kolombio, Kaj pri fakdelegito Mormonismo en 1999. Jaro Poste li vojaĝis al eksterlando.

La 27-a Januaro gis 3-a Februaro 1999 ĉefurbo Kolombia, Bogoto, gastigis la Kvaran Tutamerikan Kongreson de Esperanto, Kies Loka Kongresa Komitato estIS Jene: S-ino Eleonora CalvoHonora Prezidantino; Prof. Georgo Ludoviko Santos, Alta Konsilanto KAJ pri respondeculo Fako Akademia; D-ro Rodrigo Ramírez, Prezidanto; S-ro Santiago Álvarez, Sekretario; sekretariino Diana Karolino Marín, Komisiitino de Agado Turisma; Brazila s-ro Silvestre Bego, Komisiito de sudamerikaj rilatoj KAJ strategiaj aranĝoj; KAJ s-ro Ludoviko Domoj, Komisiito de financaj aferoj, la Prezidanto KAJ with Kune la sekretario. Aliaj komitatanoj estIS: Stella Uribe, Horacio Hernández, Francisko Ksavero Gómez, Yolanda Hernandez, Elsa Gutierrez KAJ Edwin R. J. Vargas. La Komitato organizanta havis good iniciaton, Kiel pretiga Laboro, viziti la tiaman Ministron pri Kulturo D-ron Domoj Alberto Sanz de Santamaría, Informi Esperanto KAJ Lin pri pri okazonta internacia la evento, Kaj Lin Kiel nomi "Alta Protektanto" de la 4-preni.

La 18A-N de Septembro 1999 je AGO 73 jaroj, esperantisto KAJ mortis ŝakisto Tirso Castrillón, Kiu Lasis per Movado Sian Etan lernolibron, aperinta en 1973. Li persone ne estIS Vanta pri SIAJ konoj, preferis Vivi yom aparte de la scenejo Publika, kvankam en kolombiaj ŝakludaj rondoj estIS Unu Kiel konata la niaj elstaraj ludantoj KAJ pri konantoj Sako . Omage al memory Lea ekzistas SAK-Kiu portas turniro nomon Lian, organizata ege la Ligo Antjokia Sako.

La Jaro 1999 alportis ankaŭ Aljan malbonan novaĵon: la 12-an Marto en Schoorl, Nederlando, mortis Oene Hoekstra Kiu vizitis Kolombion 1973 Familio with SIA. Li estIS Honora membro de UEA ekde 1988 (vidu revuon Esperanto, Beleta 1999, Mi pagas 100).

En 2000, la nombro 212 medellina mi jurnalo "Folio Medellín", Aperis artikolo pri Esperanto, verkita de ĵurnalistino Claudia Patricia Moreno, Filino inĝeniero esperantisto Ludoviko Ferdinando Bruna. La artikolo estIS cefE bazita en intervjuoj kiujn la Autorino Faris al Esperantistoj pluraj de urbo, Kaj en kelke donas Bibliografio Kiel la version hispanlingva "L'Espéranto" multe Pierre Janton


Sendis GIN: José Emilio Vilaró http://cosasdeemilio.wordpress.com

Prenis de: http://www.oocities.org/kolombio/Historio.htm


Nacia Himno de Kolombio:

Himno de Colombia